helsepsykologi

08.07.2019 kl. 13:36

 

"Kroppen min er bare én del av meg

Natasha Kjærstad Pedersen, Foreningen for barnepalliasjon, Siv Tove Engebråten, spesialrådgiver i Norsk psykologforening

15. august 2018 (endret 20. august 2018)

Kommentar: Å bli fysisk syk kan gi alvorlige psykiske reaksjoner. Det har ikke helsevesenet tatt tilstrekkelig inn over seg. Med revisjon av Nasjonal sykehusplan er tiden inne.

Det skriver de 15 organisasjonene for pasienter og helsepersonell, som har gått sammen om en Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken i Dagens Medisin. Organisasjonene etterlyser et nasjonalt løft på feltet: «Nasjonal helse- og sykehusplan som nå skal oppdateres, må ta de praktiske konsekvensene av at somatiske helseplager og/eller sykdom ofte medfører psykologiske og sosiale utfordringer», heter det i appellen til regjeringen Solberg. 

Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken foreslår at:

Behandling av somatiske helseplager må inkludere tiltak for psykisk helse, uansett pasientens alder, stadium i pasientforløpet (fra akutt til palliativ behandling) og sykdommens varighet.

Somatiske avdelinger bør ha knyttet til seg tverrfaglig kompetanse som er nødvendig for at de skal kunne følge opp den psykiske tilstanden til somatiske pasienter i spesialisthelsetjenesten.

Helsetjenestene må sørge for at også den pårørende blir ivaretatt. Både av hensyn til den pårørende selv og for å kunne mobilisere den viktige ressursen pårørende kan være for pasienten.

«For å kunne mobilisere pasientens egne ressurser, kan psykologien være et effektivt verktøy: For å få tanker, følelser og atferd med på laget slik at pasienten blir en aktiv medspiller i behandlingen, og kan møte utfordringene det medfører å leve med langvarig sykdom på en konstruktiv måte», heter det. Alliansen påpeker at somatisk sykdom kan påvirke identitet og selvbilde, redusere autonomi og kontroll, og skape bekymring og frykt. I Dagens Medisin skriver de at vår evne til å delta aktivt i behandlingen, kan bli alvorlig svekket fysisk sykdom. (...)

Helsepsykologien kan gjøre oss i bedre stand til å:

Foreta livsstilsendringer som er livsnødvendige ved diabetes.

Takle en hverdag med medfødt hjertefeil som krever kronisk oppfølging, medfører fysiske og psykiske begrensninger og for noen usikkerhet rundt forventet levetid.

Leve videre som barn/ungdom etter ferdig kreftbehandling med seneffekter.

Møte den tunge ventesorgen fram til livsavslutningen til en døende og ivareta pårørendes (både barn og voksne) før og etter dødsfallet for å forebygge at sorg blir til sykdom.

Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken ber om at Regjeringen i Nasjonal helse- og sykehusplan legger til rette for et helhetlig helsetilbud med flerfaglige somatiske avdelinger; avdelinger som er bemannet med både medisinsk og psykologfaglig kompetanse. På den måten kan pasienten i større grad bli en aktiv aktør i egen behandlingprosess, heter det. 

«Kropp og sinn henger uløselig sammen. Kroppen min er bare én del av meg», avslutter de 15 organisasjonene som stiller seg bak appellen til Regjeringen:

Barnekreftforeningen

Barnesykepleierforbundet

Blodkreftforeningen

Diabetesforbundet

Foreningen for barnepalliasjon

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen voksne med medfødt hjertefeil

Føflekkkreftforeningen

Hospiceforum

Landsforeningen for uventet barnedød

LEVE

Norsk psykologforening

Norsk revmatikerforbund

Rådgivning om spiseforstyrrelser

Vi som har et barn for lite"