feighetens nådegave

 

hvordan kan en være tydelig på at en tar sitt personlige ansvar når en ikke er en tydelig person? noen liker å gjemme seg bak andre.

 

 

19.07.2019 kl. 20:37

misnøye

 

"... men man kommer tydeligvis ingen vei hvis man er for fornøyd. alle fremskritt bygger jo på at man er litt misfornøyd."

"evighetsbarna", beate grimsrud

 

19.07.2019 kl. 00:24

analytisk

 

det er morsomt med terapeuter som sier en ikke skal analysere for mye. - livet skal leves, ikke analyseres. jo, jo...

 

18.07.2019 kl. 21:29

kreativ frihetskänsla

 

"stockholm är så städat och putsat. allt är så enormt dyrt. man river allting där människor skulle kunna utvecklas."

 

18.07.2019 kl. 18:55

en slags dialog

 

tenkt samtale:

- ikke lag problemer av det, da!

- jeg lager ikke problemer; jeg avdekker dem.

 

15.07.2019 kl. 00:20

kritikk av biologismen

 

"Kanskje vil biologismen fremstå som modernitetens siste forsøk på å etablere en enhetlig totalbeskrivelse av verden - en slags liksom-vitenskapelig algebra med udiskutable ideologiske islett. Men et slikt regnestykke gir bare rett svar i den grad det forskende blikk overser seg selv. For menneskers handlinger reflekterer ikke nødvendigvis bare vårt begjær. Vi betrakter i tillegg vårt indre, vurderer det, frydes, gremmes eller skjemmes over det, og kommer gradvis til forståelse og mestring. For mennesket er åndens opprør mot bios. Og i denne ytterst hverdagslige konflikten mellom vårt biologiske «er» og vårt etiske «bør» kommer det genuint menneskelige til syne: det sammensatte, motsetningsfylte og paradoksale som gjør våre håp om frihet, godhet og sannhet berettigede.

Og dermed splintres mulighetene til å få verden til å henge sammen i en enkelt likning."

 

 

14.07.2019 kl. 14:35

å bry seg

 

"det er ved å bry seg om noe at verden får mening for oss. å bry seg om noe er også å konstituere seg selv som person."

 

"emsomhetens filosofi", lars fr h svendsen

 

14.07.2019 kl. 13:58

sosial perfeksjonisme

 

"hverken vennskapet eller kjærligheten er tjent med en sosial perfeksjonisme hvor det knapt er rom for avvik fra en idealforestilling før relasjonen oppleves som bristfeldig."

 

"ensomhetens filosofi", lars fr h svendsen

 

14.07.2019 kl. 13:50

en kjærlighetsskeptiker

 

"en kjærlighetsskeptiker avviser ikke nødvendigvis at kjærlighet er mulig, men kjærligheten er for skeptikeren alltid beheftet med tvil. en kjærlighetsskeptiker er en som ikke klarer å overbevise seg selv om at han eller hun blir elsket på en ekte måte.

"en slik skepsis er ingen av oss forsikret mot å oppleve, enten som en som tviler eller som en som blir betvilt. skepsisen behøver slett ikke være en mistanke om at man på en eller annen måte blir bedratt, eller at den andre er uærlig, men kan like gjerne være en manglende tro på at virkelig kjærlighet overhodet er mulig til tross for at den andre har udelt gode intensjoner. skepsisen kan vekkes av en brå erkjennelse av at man faktisk ikke er ett, men to i forholdet.

"når forventningen er å være alt for den andre, og kunne gå sømløst opp i en enhet, blir kjærligheten umulig." 

 

"ensomhetens filosofi", lars fr h svendsen

 

14.07.2019 kl. 13:11

nye løsninger

 

"De økonomiske vekstkravene, kravene til effektivitet, til forbruk, til arbeidslivet som den eneste sanne arena for selvrealisering – alt dette bare er, det er ikke noe vi tenker over i det daglige. Det får noen konsekvenser.

" – Jeg tenker at deler av feminismen har inngått en litt for tett allianse med kapitalismen. Da kan det skje at noen mister av syne alt det som foregår i den ulønnede delen av livet, og med det også et kritisk blikk på arbeidslivet og hvem som har makten til å bestemme hvor mye og hvordan vi skal jobbe, sier Stalsberg."

 

 

11.07.2019 kl. 21:29

ærlig og åpen

 

"å være ærlig og være åpen er to ulike saker."

"lærerinnens sang", vigdis hjorth

 

11.07.2019 kl. 15:01

dagbok

 

hvis en skriver dagbok om noen som er rett i nærheten, blir det nesten som å baksnakke?

 

09.07.2019 kl. 18:07

lærerinnens sang

 

"hun var mye for seg selv. hun likte å være for seg selv. det gav henne en følelse av oversikt."

"lærerinnens sang", vigdis hjorth

 

09.07.2019 kl. 16:19

konvensjoner

 

konvensjoner kan være en form for kollektiv sosial angst.

 

08.07.2019 kl. 18:32

helsepsykologi

 

"Kroppen min er bare én del av meg

Natasha Kjærstad Pedersen, Foreningen for barnepalliasjon, Siv Tove Engebråten, spesialrådgiver i Norsk psykologforening

15. august 2018 (endret 20. august 2018)

Kommentar: Å bli fysisk syk kan gi alvorlige psykiske reaksjoner. Det har ikke helsevesenet tatt tilstrekkelig inn over seg. Med revisjon av Nasjonal sykehusplan er tiden inne.

Det skriver de 15 organisasjonene for pasienter og helsepersonell, som har gått sammen om en Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken i Dagens Medisin. Organisasjonene etterlyser et nasjonalt løft på feltet: «Nasjonal helse- og sykehusplan som nå skal oppdateres, må ta de praktiske konsekvensene av at somatiske helseplager og/eller sykdom ofte medfører psykologiske og sosiale utfordringer», heter det i appellen til regjeringen Solberg. 

Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken foreslår at:

Behandling av somatiske helseplager må inkludere tiltak for psykisk helse, uansett pasientens alder, stadium i pasientforløpet (fra akutt til palliativ behandling) og sykdommens varighet.

Somatiske avdelinger bør ha knyttet til seg tverrfaglig kompetanse som er nødvendig for at de skal kunne følge opp den psykiske tilstanden til somatiske pasienter i spesialisthelsetjenesten.

Helsetjenestene må sørge for at også den pårørende blir ivaretatt. Både av hensyn til den pårørende selv og for å kunne mobilisere den viktige ressursen pårørende kan være for pasienten.

«For å kunne mobilisere pasientens egne ressurser, kan psykologien være et effektivt verktøy: For å få tanker, følelser og atferd med på laget slik at pasienten blir en aktiv medspiller i behandlingen, og kan møte utfordringene det medfører å leve med langvarig sykdom på en konstruktiv måte», heter det. Alliansen påpeker at somatisk sykdom kan påvirke identitet og selvbilde, redusere autonomi og kontroll, og skape bekymring og frykt. I Dagens Medisin skriver de at vår evne til å delta aktivt i behandlingen, kan bli alvorlig svekket fysisk sykdom. (...)

Helsepsykologien kan gjøre oss i bedre stand til å:

Foreta livsstilsendringer som er livsnødvendige ved diabetes.

Takle en hverdag med medfødt hjertefeil som krever kronisk oppfølging, medfører fysiske og psykiske begrensninger og for noen usikkerhet rundt forventet levetid.

Leve videre som barn/ungdom etter ferdig kreftbehandling med seneffekter.

Møte den tunge ventesorgen fram til livsavslutningen til en døende og ivareta pårørendes (både barn og voksne) før og etter dødsfallet for å forebygge at sorg blir til sykdom.

Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken ber om at Regjeringen i Nasjonal helse- og sykehusplan legger til rette for et helhetlig helsetilbud med flerfaglige somatiske avdelinger; avdelinger som er bemannet med både medisinsk og psykologfaglig kompetanse. På den måten kan pasienten i større grad bli en aktiv aktør i egen behandlingprosess, heter det. 

«Kropp og sinn henger uløselig sammen. Kroppen min er bare én del av meg», avslutter de 15 organisasjonene som stiller seg bak appellen til Regjeringen:

Barnekreftforeningen

Barnesykepleierforbundet

Blodkreftforeningen

Diabetesforbundet

Foreningen for barnepalliasjon

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen voksne med medfødt hjertefeil

Føflekkkreftforeningen

Hospiceforum

Landsforeningen for uventet barnedød

LEVE

Norsk psykologforening

Norsk revmatikerforbund

Rådgivning om spiseforstyrrelser

Vi som har et barn for lite"

 

 

08.07.2019 kl. 13:36